tripark

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Predávajúci:Tripark s.r.o.
Priemyselná 5813, Michalovce
IČO: 36210340
IČDPH: SK2020040913

1. Rozsah uplatnenia

Týmto reklamačným poriadkom sa upravuje reklamačné konanie medzi firmou Tripark s.r.o. a konečným zákazníkom (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „zákazník“). Reklamačný poriadok upravuje reklamačné konanie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa, Občianskym zákonníkom č. 401/1964 Zb., Obchodným zákonníkom – Zákon č. 513/1991 Zb.z. (všetky menované zákony v znení neskorších právnych predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bol tovar zakúpený.

Reklamácie vybavuje: poverený pracovník. Kovomat 056/6420343, Stavomat 056/6442994.
2. Sortiment, na ktorý sa reklamačný poriadok vzťahuje

Všetky výrobky predané zákazníkovi.
3. Doklad o kúpe

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku, v ktorom je uvedené:

a) obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby,

b) adresa prevádzky,

c) dátum predaja,

d) názov a množstvo výrobku,

e) cena jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.
4. Balenie

Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci.
5. Reklamácie

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v prevádzkarni. Neplatí to, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.

3. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru výsledky odborného posúdenia preukázať.

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamácii a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
6. Práva spotrebiteľa

Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady sa môžu uplatniť len v záručnej dobe, ktorá je vyznačená na záručnom liste.
7. Postup pri vybavovaní reklamácie

1. Spotrebiteľ je povinný pri reklamácii predložiť u predajcu tieto doklady:
– doklad o zaplatení výrobku alebo potvrdený záručný list
– písomné uvedenie všetkých vad výrobku, resp. tovaru na reklamačnom zápise
– návrh na riešenie reklamácie
– návrh na náhradu škody, ktorá vznikne výmenou vadného výrobku

2. Predávajúci vydá spotrebiteľovi doklad o uplatnení reklamácie. Doklad musí obsahovať:
– dátum uplatnenia reklamácie
– reklamované vady
– návrh na riešenie reklamácie zo strany spotrebiteľa
Tieto údaje môžu byť uvedené na písomnej reklamácii od spotrebiteľa.

3. Reklamáciu je možné uplatniť vždy, keď dodaný tovar vykazuje funkčné, vzhľadové alebo iné závady, skryté alebo zjavné, ktoré bránia jeho užívaniu pre účel, na ktorý bol výrobcom určený.
8. Spôsob rozhodovania o reklamácii

Na základe kvalifikovaného posúdenia vady, t.j. či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú, rozhodne poverený produkt manažér dodávateľa o spôsobe riešenia reklamácie.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

a) mechanickým poškodením silou alebo nárazom,
b) pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, teplota, nesprávne skladovanie, chemické pôsobenie a pod.),
c) neodbornou manipuláciou, montážou, demontážou, inštaláciou a zlou údržbou,
d) používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie, ktorý je prílohou záručného listu,
e) zásahom neoprávnenej osoby do výrobku, resp. tovaru pri inštalácii alebo pri používaní
10. Záručná doba a záručné podmienky

Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť vada oznámená a nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na web stránke výrobcu. Každý odberateľ by sa mal oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom od dodávateľa.
11. Vybavenie reklamácie

1. Doba na vybavenie reklamácie je max. 30 dní, pokiaľ sú splnené všetky podmienky vyplývajúce z tohto reklamačného poriadku.

2. Reklamácia môže byť riešená: opravou, výmenou, zľavou z kúpnej ceny, vrátením peňazí alebo zamietnutím zo strany výrobcu.

3. Ak spotrebiteľ alebo odberateľ nespĺňajú podmienky reklamácie, bude reklamácia zo strany dodávateľa vybavená v súlade s týmto reklamačným poriadkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi tak, aby jeho zákonné práva neboli dotknuté.

4. Reklamácia nebude uznaná ani v prípade, že výrobca hodnoverne dokáže, že reklamovaný nedostatok nie je spôsobený vadou výrobku, ale že ide o nedostatok pri montáži alebo chybu vzniknutú pri prevoze tovaru.

5. Pri neoprávnenej reklamácii budú spotrebiteľovi, resp. odberateľovi fakturované náklady spojené s riešením reklamácie. Jedná sa o náklady na dopravu vadného výrobku na posúdenie k dodávateľovi alebo výrobcovi.
12. Alternatívne riešenia sporov

Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, resp. pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasným a zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Povinnosť jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov má aj predávajúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Zároveň je povinný uviesť na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Rovnako je potrebné, aby predávajúci poskytol spotrebiteľom informáciu o tom, že zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.

V Michalovciach 1.7.2010